ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2018

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Żeleźnikowej Wielkiej 13 na potrzeby funkcjonowania żłobka. Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Mali badacze w żłobku na wsi” nr RPMP.08.05.00-12-0031/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5.

Lista dokumentów:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2018

ZACZNIK 1 (1)

ZACZNIK 3 (1)

Zalacznik nr 4 – Wzor umowy_pakiet1

Zalacznik nr 4 – Wzor umowy_pakiet2

Załącznik 6

Załącznik nr 1a Przedmiar robót_elektryka

Załączniki 1-3 i 5_oświadczenia wykaz