ZARZĄDZENIE Dyrektora Niepublicznego Żłobka Misiek w Nowym Sączu/ Oddział Żeleźnikowa z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie okresowej zmiany czasu pracy żłobka

ZARZĄDZENIE NR …./2020
Dyrektora Niepublicznego Żłobka Misiek
w Nowym Sączu/ Oddział Żeleźnikowa
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie okresowej zmiany czasu pracy żłobka

Działając na podstawie art 12 ust 1ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku – o opiece nad dziećmi do lat trzech (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.326 z późń.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z reżimem sanitarnym wprowadzonym wskutek szczególnych rozwiązań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 począwszy od dnia 1 września 2020 do odwołania ulegają zmianie godziny pracy Niepublicznego Żłobka „Misiek” z siedzibą w Nowym Sączu określone regulaminem.We wskazanym okresie Żłobek pracuje w godzinach: 6.30 – 16.00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania