Trwa kampania informacyjno–promocyjna do projektu pt. Mali badacze w żłobku na wsi

Kontakt Biuro Projektu Żłobek Misiek przy ul. Zakładników 11 w Nowym Sączu tel. 889-464-155.

Miło nam poinformować że stworzyliśmy projekt, który został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 015 287,60 PLN
Całkowity koszt projektu wynosi: 1 194 456 PLN
Wkład własny: 179 168,40 PLN

Placówka będzie dysponować dodatkowo 20 miejscami w żłobku w Nowym Sączu oraz 40 miejscami w nowoutworzonym żłobku w Żeleźnikowej Wielkiej 13, w tym miejscami 1-5 dla dzieci ze wskazaniami lekarskimi, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub dzieci z niepełnosprawnościami i kompleksowego specjalistycznego wsparcia dzieci i rodziny. Miejsca te dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w okresie realizacji projektu.

W wyniku dofinansowania całkowity koszt opłat dla rodziców dzieci uczęszczających:
– do Żłobka „Misiek” w Nowym Sączu, ul Zakładników wyniesie 250 zł miesięcznie;
– do Żłobka „Misiek” w Żeleźnikowej Wielkiej opłaty nie będą pobierane.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.09.2018r. – 31.08.2019r.
Kampania informacyjno – promocyjna dotycząca rekrutacji i udziału w projekcie rozpocznie się od 1 czerwca 2018.
Warunki niezbędne do ubiegania się o przyjęcie dziecka w ramach projektu jak niżej.
Realizacja projektu pt. Mali badacze w żłobku na wsi nr RPMP.08.05.00-12-0031/17 współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparcie w ramach projektu dotyczy organizacji opieki nad dzieckiem do lat trzech w celu umożliwienia opiekunom prawnym powrotu na rynek pracy.
Grupę docelową stanowią osoby powracające /wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym).
Wszystkie informacje zostaną zawarte w Regulaminie Rekrutacji
Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie
  2. Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach wraz z wymaganymi oświadczeniami

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

  1. Umowa uczestnictwa (dostępna będzie w Biurze Projektu Żłobek Misiek przy ul. Zakładników 11 w Nowym Sączu)
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności
    Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu Żłobek Misiek przy ul. Zakładników 11 w Nowym Sączu.