ZARZĄDZENIE Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Misiek w Nowym Sączu/Oddział Żeleźnikowa z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie okresowej zmiany czasu pracy przedszkola

ZARZĄDZENIE NR …../2020
Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Misiek
w Nowym Sączu/Oddział Żeleźnikowa
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie okresowej zmiany czasu pracy przedszkola

Działając na podstawie art 68 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.910) oraz § 7 ust 2 pkt d Statutu Niepublicznego Przedszkola „Misiek” zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z reżimem sanitarnym wprowadzonym wskutek szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 począwszy od dnia 1 września 2020 do odwołania ulegają zmianie godziny pracy Niepublicznego Przedszkole „Misiek” z siedzibą w Nowym Sączu.
We wskazanym okresie Przedszkole pracuje w godzinach: 6.30 – 16.00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania